АКТУЕЛНО/ИНФО СОС:

Данас је ступила на снагу Уредба о каталогу радних места у јавном сектору која ће се почети примењивати од 01.01.2018.године.

 

На основу члана 10. став 7. Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 108/16),

Влада доноси

Уредбу о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 81/2017 од 31.8.2017. године, ступила је на снагу 8.9.2017, а примењује се од 1.1.2018.

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се попис радних места, њихови општи/типични описи и захтеви за њихово обављање у јавним службама у области здравства, просвете, социјалне заштите, културе, спорта, туризма, у организацијама обавезног социјалног осигурања, као и радних места заједничких за јавне службе (у даљем тексту: Каталог радних места).

Члан 2.

Каталог радних места (Прилог) одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Сви појмови који се користе у овој уредби у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

 

Члан  4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2018. године.

05 број 110-7117/2017

У Београду, 27. јула 2017. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА ОВДЕ ПРЕУЗМИТЕ