Дана, 24.01.2020.године   у Министарству просвете науке и технолошког развоја, како је претходно и најављено,  настављени су започети преговори уз вези са закључивањем  Измена и допуна посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. На састанку су присуствовали представници министарстава, овлашћених  да преговарају за  закључивање ПКУ, као  и представници  репрезентативних синдиката. У  име Синдиката образовања Србије, састанку  су   пруисуствовали чланови Републичког одбора: Новак Катић, Бојана Савић и Тамара Рајновић.

На наведеном састанку, чланови преговарачког одбора су прешли претходне чланове, које су већ разматрали на претходним састанцима.  Предлог синдиката у одредби члана 37. да време проведено у радном односу – минули рад се плаћа у висини од 0,5% од основице за сваку пуну годину рада оствареног у радном односу код послодавца није усвојен из разлога што и Закон о раду прописује увећање плате по основу времена проведеног на раду у висини од 0,4%. У истом чану у ставу 3. прихваћен је предлог да се прековремени рад  осим плаћања може прерачунати запосленом и у слободне сате. У одредби члана 41. је договорено да запослени при одласку у пензију имају право на отпремнину у висини три просечне плате у Републици Србији, што је свакако повољније право од тренутно важеће одредбе. Синдикати су остали код предлога да се дода члан 43-а који прописује да је послодавац дужан да исплати солидарну помоћ запосленима и по основу неповољног материјалног положаја. У делу Пку-а који уређује рад синдиката, остао је предлог да се накнада за рад председника синдикалне организације исплаћује у висни од 12% на месечну плату у синдикалним организацијама у које је учлањено преко 50% запослених.

На крају састанка је договорено да се настави са преговорима око преосталих чланова Пку-а и заказан је нови састанак дана 03.02.2020.године у 13h.